Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Параллельные места
ÑIntră Ón st‚nci, şi ascunde-te Ón ţăr‚nă, de frica Domnului şi de strălucirea măreţiei Lui!î Omul va trebui să-şi plece Ón jos privirea semeaţă şi Óng‚mfarea lui va fi smerită: numai Domnul va fi Ónălţat Ón ziua aceea. Căci este o zi a Domnului oştirilor Ómpotriva oricărui om m‚ndru şi trufaş, Ómpotriva oricui se Ónalţă, ca să fie plecat: Ómpotriva tuturor cedrilor Ónalţi şi falnici ai Libanului, şi Ómpotriva tuturor stejarilor Basanului; Ómpotriva tuturor munţilor Ónalţi, şi Ómpotriva tuturor dealurilor falnice; Ómpotriva tuturor turnurilor Ónalte, şi Ómpotriva tuturor zidurilor Óntărite; Ómpotriva tuturor corăbiilor din Tarsis, şi Ómpotriva tuturor lucrurilor plăcute la vedere. M‚ndria omului va fi smerită, şi trufia oamenilor va fi plecată; numai Domnul va fi Ónălţat Ón ziua aceea. Toţi idolii vor pieri. Oamenii vor intra Ón peşterile st‚ncilor şi Ón crăpăturile păm‚ntului, de frica Domnului şi de strălucirea măreţiei Lui, c‚nd Se va scula să Óngrozească păm‚ntul. Œn ziua aceea, oamenii Óşi vor arunca idolii de argint şi idolii de aur pe care şi-i făcuseră, ca să se Ónchine la ei, Ói vor arunca la şobolani şi la lilieci; şi vor intra Ón găurile st‚ncilor, şi Ón crăpăturile pietrelor, de frica Domnului şi de strălucirea măreţiei Lui, c‚nd Se va scula să Óngrozească păm‚ntul. Nu vă mai Óncredeţi dar Ón om, Ón ale cărui nări nu este dec‚t suflare: căci ce preţ are el? El a şezut jos pe muntele Măslinilor. Şi ucenicii Lui au venit la El la o parte, şi I-au zis: ÑSpune-ne, c‚nd se vor Ónt‚mpla aceste lucruri? Şi care va fi semnul venirii Tale şi al sf‚rşitului veacului acestuia?î Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici Óngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Vegheaţi dar, pentru că nu ştiţi Ón ce zi va veni Domnul vostru. Să ştiţi bine că, dacă ar şti stăp‚nul casei la ce ceas va veni hoţul, ar veghea, şi n-ar lăsa să-i spargă casa. Şi voi dar fiţi gata, căci Fiul omului va veni Ón ceasul Ón care nu vă g‚ndiţi.î
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Выбор основного перевода