Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Параллельные места
Celui ce Óntoarce rău pentru bine, nu-i va părăsi răul casa. ñ Dar Eu vă spun: Să nu vă Ómpotriviţi celui ce vă face rău. Ci, oricui te loveşte peste obrazul drept, Óntoarce-i şi pe celălalt. Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuv‚ntaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc, şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău, şi lipiţi-vă tare de bine. Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. Œn cinste, fiecare să dea Ónt‚ietate altuia. Œn s‚rguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de r‚vnă cu duhul. Slujiţi Domnului. Bucuraţi-vă Ón nădejde. Fiţi răbdători Ón necaz. Stăruiţi Ón rugăciune. Ajutaţi pe sfinţi, c‚nd sunt Ón nevoie. Fiţi primitori de oaspeţi. Binecuv‚ntaţi pe cei ce vă prigonesc: binecuv‚ntaţi şi nu blestemaţi. Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; pl‚ngeţi cu cei ce pl‚ng. Aveţi aceleaşi simţăminte unii faţă de alţii. Nu umblaţi după lucrurile Ónalte, ci răm‚neţi la cele smerite. Să nu vă socotiţi singuri Ónţelepţi. Nu Óntoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine, Ónaintea tuturor oamenilor.
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Выбор основного перевода