Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Параллельные места
Беренчедән, иман итүчеләр бердәмлеге җыелышларыгызда аерым бер тѳркемнәргә бүленүегез турында ишетәм һәм мин моңа берникадәр ышанам да. Сез бергә җыелган вакыт, чыннан да, әле Раббының кичке ашын ашау дигән сүз түгел. Сез, мѳгаен, алдыгызда акланабыз дип уйлыйсыздыр. Юк! Без, Мәсихнеке буларак, Аллаһы алдында сѳйлибез, болар һәммәсе, сѳеклеләрем, сезне рухи яктан ныгыту ѳчен. Ул моны изгеләрне хезмәт итүгә, Үзенең тәнен ныгытуга әзерләү ѳчен эшләде.
Выбор основного перевода