Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Параллельные места
Ón timp ce ucenicii erau plini de bucurie şi de Duhul Sf‚nt. Dar Iudeii care nu crezuseră, de pizmă, au luat cu ei nişte oameni fără căpăt‚i din mulţime, au făcut gloată, şi au Óntăr‚tat cetatea. S-au năpustit asupra casei lui Iason, şi căutau pe Pavel şi pe Sila, ca să-i aducă afară la norod. Fiindcă nu i-au găsit, au t‚r‚t pe Iason şi pe vreo c‚ţiva fraţi Ónaintea dregătorilor cetăţii, şi strigau: ÑOamenii aceştia, care au răscolit lumea, au venit şi aici, şi Iason i-a găzduit. Ei toţi lucrează Ómpotriva poruncilor Cezarului, şi spun că este un alt Œmpărat: Isus.î Prin aceste vorbe, Iudeii au tulburat norodul şi pe dregătorii cetăţii, care au dat drumul lui Iason şi celorlalţi, numai după ce au căpătat de la ei un zălog. Fraţii au trimis Óndată, noaptea, pe Pavel şi pe Sila la Berea. C‚nd au sosit, au intrat Ón sinagoga Iudeilor. De aceea vă rog să călcaţi pe urmele mele. Călcaţi pe urmele mele, Óntruc‚t şi eu calc pe urmele lui Hristos. Urmaţi-mă pe mine, fraţilor, şi uitaţi-vă bine la cei ce se poartă după pilda, pe care o aveţi Ón noi. Căci, fraţilor, voi aţi călcat pe urmele Bisericilor lui Dumnezeu, care sunt Ón Hristos Isus, Ón Iudea; pentru că şi voi aţi suferit din partea celor de un neam cu voi aceleaşi rele, pe care le-au suferit ele din partea Iudeilor. De aceea, cine nesocoteşte aceste Ónvăţături, nesocoteşte nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat şi Duhul Său cel sf‚nt. Voi Ónşivă ştiţi ce trebuie să faceţi ca să ne urmaţi; căci noi n-am trăit Ón neor‚nduială, Óntre voi. Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm Ón noi Ónşine o pildă vrednică de urmat.
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Выбор основного перевода