Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Параллельные места
Œn urmă, Pavel s-a dus la Derbe şi la Listra. Şi iată că acolo era un ucenic, numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase şi al unui tată Grec. Pavel şi Sila au trecut prin Amfipoli şi Apolonia, şi au venit Ón Tesalonic, unde era o sinagogă a Iudeilor. Pavel, după obiceiul său, a intrat Ón sinagogă. Trei zile de Sabat a vorbit cu ei din Scripturi, dovedind şi lămurind, că Hristosul trebuia să pătimească şi să Ónvie din morţi. ÑŞi acest Isus, pe care vi-L vestesc euî, zicea el, Ñeste Hristosul.î Unii din ei, şi o mare mulţime de Greci temători de Dumnezeu, şi multe femei de frunte au crezut, şi au trecut de partea lui Pavel şi a lui Sila. Dar Iudeii care nu crezuseră, de pizmă, au luat cu ei nişte oameni fără căpăt‚i din mulţime, au făcut gloată, şi au Óntăr‚tat cetatea. S-au năpustit asupra casei lui Iason, şi căutau pe Pavel şi pe Sila, ca să-i aducă afară la norod. Fiindcă nu i-au găsit, au t‚r‚t pe Iason şi pe vreo c‚ţiva fraţi Ónaintea dregătorilor cetăţii, şi strigau: ÑOamenii aceştia, care au răscolit lumea, au venit şi aici, şi Iason i-a găzduit. Ei toţi lucrează Ómpotriva poruncilor Cezarului, şi spun că este un alt Œmpărat: Isus.î Prin aceste vorbe, Iudeii au tulburat norodul şi pe dregătorii cetăţii, care au dat drumul lui Iason şi celorlalţi, numai după ce au căpătat de la ei un zălog. Fraţii au trimis Óndată, noaptea, pe Pavel şi pe Sila la Berea. C‚nd au sosit, au intrat Ón sinagoga Iudeilor. Deci, vouă tuturor, care sunteţi preaiubiţi ai lui Dumnezeu Ón Roma, chemaţi să fiţi sfinţi: Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos! Căci Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, care a fost propovăduit de noi Ón mijlocul vostru, prin mine, prin Silvan, şi prin Timotei, n-a fost Ñdaî şi Ñnuî, ci Ón El nu este dec‚t Ñdaî. Har şi pace vouă de la Dumnezeu Tatăl, şi de la Domnul nostru Isus Hristos! Căci, fraţilor, voi aţi călcat pe urmele Bisericilor lui Dumnezeu, care sunt Ón Hristos Isus, Ón Iudea; pentru că şi voi aţi suferit din partea celor de un neam cu voi aceleaşi rele, pe care le-au suferit ele din partea Iudeilor. Pavel, Silvan şi Timotei, către Biserica Tesalonicenilor, care este Ón Dumnezeu, Tatăl nostru, şi Ón Domnul Isus Hristos: Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Выбор основного перевода