Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Параллельные места
atunci Domnul, Dumnezeul tău, va aduce Ónapoi robii tăi şi va avea milă de tine, te va str‚nge iarăşi din mijlocul tuturor popoarelor la care te va Ómprăştia Domnul, Dumnezeul tău. Œi voi răscumpăra din m‚na locuinţei morţilor, Ói voi izbăvi de la moarte. Moarte, unde Óţi este ciuma? Locuinţă a morţilor, unde Óţi este nimicirea? Căinţa este ascunsă de privirile Mele! După ce a spus aceste lucruri, pe c‚nd se uitau ei la El, S-a Ónălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor. Şi cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe c‚nd Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi Ómbrăcaţi Ón alb, şi au zis: ÑBărbaţi Galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a Ónălţat la cer din mijlocul vostru, va veni Ón acelaşi fel cum L-aţi văzut merg‚nd la cer.î Dar Dumnezeu L-a Ónviat, dezleg‚ndu-I legăturile morţii, pentru că nu era cu putinţă să fie ţinut de ea. pentru că a r‚nduit o zi, Ón care va judeca lumea după dreptate, prin Omul, pe care L-a r‚nduit pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a Ónviat din morţiÖî Deci, cu at‚t mai mult acum, c‚nd suntem socotiţi neprihăniţi, prin s‚ngele Lui, vom fi m‚ntuiţi prin El de m‚nia lui Dumnezeu. Căci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte, şi şi-a pus viaţa Ón joc, ca să Ómplinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine. Căci cine este, Ón adevăr, nădejdea, sau bucuria, sau cununa noastră de slavă? Nu sunteţi voi, Ónaintea Domnului nostru Isus Hristos, la venirea Lui? Căci Ónsuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu tr‚mbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorÓ din cer, şi Ónt‚i vor Ónvia cei morţi Ón Hristos. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a r‚nduit la m‚nie, ci ca să căpătăm m‚ntuirea, prin Domnul nostru Isus Hristos, aştept‚nd fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi M‚ntuitor Isus Hristos. aştept‚nd şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, Ón care cerurile aprinse vor pieri, şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului?
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Выбор основного перевода