Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Параллельные места
fie prin puterea semnelor şi a minunilor, fie prin puterea Duhului Sf‚nt. Aşa că, de la Ierusalim şi ţările de primprejur, p‚nă la Iliric, am răsp‚ndit cu prisosinţă Evanghelia lui Hristos. Şi Ónvăţătura şi propovăduirea mea nu stăteau Ón vorbirile Ónduplecătoare ale Ónţelepciunii, ci Óntr-o dovadă dată de Duhul şi de putere, pentru ca credinţa voastră să fie Óntemeiată nu pe Ónţelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Căci Œmpărăţia lui Dumnezeu nu stă Ón vorbe, ci Ón putere. pentru ca să li se Ómbărbăteze inimile, să fie uniţi Ón dragoste, şi să capete toate bogăţiile plinătăţii de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, Ci, fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne Óncredinţeze Evanghelia, căutăm să vorbim aşa ca să placem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu, care ne cercetează inima. Astfel, Ón dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar şi viaţa noastră, at‚t de scumpi ne ajunseserăţi. Vă aduceţi aminte, fraţilor, de osteneala şi munca noastră. Cum lucram zi şi noapte, ca să nu fim sarcină nici unuia din voi, şi vă propovăduiam Evanghelia lui Dumnezeu. Iată la ce v-a chemat El, prin Evanghelia noastră, ca să căpătaţi slava Domnului nostru Isus Hristos. Voi Ónşivă ştiţi ce trebuie să faceţi ca să ne urmaţi; căci noi n-am trăit Ón neor‚nduială, Óntre voi.
1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5
Выбор основного перевода