Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Параллельные места
Без, кѳчлеләр, кѳчсезләрнең йѳкләрен күтәреп йѳрергә тиеш, һәм без үз-үзебезгә ярарга тиеш түгел. Безнең һәрберебез, якыныбызның иманын ныгыту ѳчен, аңа яхшы булсын дип, аңа ярарга тырышырга тиеш. Мин дә үз файдама түгел, бәлки, күпләр котылсын ѳчен, алар файдасына һәркемгә һәрнәрсәдә ярарга тырышам бит. Һәркем үзе турында гына түгел, бәлки башкалар хакында да кайгыртсын. Чѳнки барысы да, Гайсә Мәсихкә мәгъкуль булганны түгел, бәлки үзләре турында гына кайгырталар.
Выбор основного перевода