Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Параллельные места
Мин Мәсихтән үрнәк алган кебек, сез дә миннән үрнәк алыгыз. Туганнар, барыгыз да миннән үрнәк алыгыз һәм без күрсәткән үрнәк буенча яшәүчеләргә күз салыгыз. Сез, ул хәбәрне күп газаплар эчендә Изге Рухтан килгән шатлык белән кабул итеп, безне һәм шулай ук Раббыны кабатлаучылар булдыгыз. Сорарга хакыбыз булмаган ѳчен түгел, ә сез ияреп эшләсен ѳчен, сезгә шулай үрнәк күрсәттек.
Выбор основного перевода