Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Параллельные места
Midýanlaryň Zebah bilen Salmunna atly iki baştutany gaçdy, emma Gidegon olary kowalap tutdy. Bütin goşun aljyraňňylyga düşdi. Efraýymda gala galmaz, Damaskda şa bolmaz, Siriýanyň aman galanlary Ysraýyl ogullarynyň şöhraty deý bolar. Muny Hökmürowan Reb aýdýandyr.
Выбор основного перевода