Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
2. Фессалоникийцам
1 2 3
Параллельные места
Onları dünyadan götürməyi deyil, şər olandan qorumağı Səndən xahiş edirəm. Sizi Oğlu Rəbbimiz İsa Məsihlə şərik olmağa çağıran Allah sadiqdir. Sizi çağıran Allah sadiqdir və bunu edəcək.
2. Фессалоникийцам
1 2 3
Выбор основного перевода