Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Параллельные места
«Seniň gul bolup ýaşan ýurduň Müsürden alyp çykan Hudaýyň Reb Mendirin. Seniň Menden başga hudaýlaryň bolmasyn. „Seniň gul bolup ýaşan ýurduň Müsürden alyp çykan Hudaýyň Reb Mendirin. Ýeňiş Rebdendir, berekediň Seniň halkyňyň üstünde bolsun. Sela Men, diňe Men Rebdirin, Menden başga Halasgär ýokdur. Bildiriň, dawaňyzy aýdyň, goý, hemmesi üýşüp maslahatlaşsynlar! Muny owaldan aýdan kim? Geçmişde aýan eden kim? Men – Reb dälmidir? Menden başga hudaý ýokdur, Men adyl Hudaý we Halasgärdirin, Menden başga hiç kim ýokdur. « Hudaýyň Reb Mendirin. Seni Müsürden çykardym. Baýramçylyklarda bolşy ýaly, seni ýene çadyrda ýaşadaryn.
Выбор основного перевода