Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5 6
Параллельные места
你平生的日子,必无一人能在你面前站立得住。我怎样与摩西同在,也必照样与你同在。我必不撇下你,也不丢弃你。 你当刚强壮胆。因为你必使这百姓承受那地为业,就是我向他们列祖起誓应许赐给他们的地。 你们务要儆醒,在真道上站立得稳,要作大丈夫,要刚强。 并知道他向我们这信的人所显的能力,是何等浩大, 求他按着他丰盛的荣耀,借着他的灵,叫你们心里的力量刚强起来, 父老阿,我曾写信给你们,因为你们认识那从起初原有的。少年人哪,我曾写信给你们,因为你们刚强,神的道常存在你们心里,你们也胜了那恶者。
Выбор основного перевода