Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5 6
Параллельные места
他疼爱百姓。众圣徒都在他手中。他们坐在他的脚下,领受他的言语。 摩西将律法传给我们,作为雅各会众的产业。 我差你到他们那里去,要叫他们的眼睛得开,从黑暗中归向光明,从撒但权下归向神。又因信我,得蒙赦罪,和一切成圣的人同得基业。 身体只有一个,圣灵只有一个,正如你们蒙召,同有一个指望, 是为那给你们存在天上的盼望。这盼望就是你们从前在福音真理的道上所听见的。 照他荣耀的权能,得以在各样的力上加力,好叫你们凡事欢欢喜喜地忍耐宽容。 又感谢父,叫我们能与众圣徒在光明中同得基业。
Выбор основного перевода