Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5
Параллельные места
Să nu te răzbuni, şi să nu ţii necaz pe copiii poporului tău. Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine Ónsuţi. Eu sunt Domnul. ÑCi iată legăm‚ntul, pe care-l voi face cu casa lui Israel, după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea Ónăuntrul lor, o voi scrie Ón inima lor; şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu. Nici unul nu va mai Ónvăţa pe aproapele, sau pe fratele său, zic‚nd: ,Cunoaşte pe Domnul!í Ci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic p‚nă la cel mai mare, zice Domnul; căci le voi ierta nelegiuirea, şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor. Œn prooroci este scris: ,Toţi vor fi Ónvăţaţi de Dumnezeu.í Aşa că oricine a ascultat pe Tatăl, şi a primit Ónvăţătura Lui, vine la Mine. Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu.
Выбор основного перевода