Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5
Параллельные места
Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru; voi să vă sfinţiţi, şi fiţi sfinţi, căci Eu sunt sf‚nt; să nu vă faceţi necuraţi prin toate aceste t‚r‚toare care se t‚răsc pe păm‚nt. către Biserica lui Dumnezeu care este Ón Corint, către cei ce au fost sfinţiţi Ón Hristos Isus, chemaţi să fie sfinţi, şi către toţi cei ce cheamă Ón vreun loc Numele lui Isus Hristos, Domnul lor şi al nostru: Œn El, Dumnezeu ne-a ales Ónainte de Óntemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană Ónaintea Lui, după ce, Ón dragostea Lui, Căci propovăduirea noastră nu se Óntemeiază nici pe rătăcire, nici pe necurăţie, nici pe viclenie. Noi Ónsă, fraţi preaiubiţi de Domnul, trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la Ónceput Dumnezeu v-a ales pentru m‚ntuire, Ón sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului. Iată la ce v-a chemat El, prin Evanghelia noastră, ca să căpătaţi slava Domnului nostru Isus Hristos.
Выбор основного перевода