Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5
Параллельные места
Atunci fraţii au pornit Óndată pe Pavel spre mare; Sila şi Timotei au rămas Ón Berea. Cei ce Ónsoţeau pe Pavel, l-au dus p‚nă la Atena. Apoi s-au Óntors, cu Ónsărcinarea să ducă lui Sila şi lui Timotei porunca să vină c‚t mai cur‚nd la el. Pe c‚nd Ói aştepta Pavel Ón Atena, i se Óntăr‚ta duhul la vederea acestei cetăţi pline de idoli. Numai, purtaţi-vă Óntr-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie că voi veni să vă văd, fie că voi răm‚ne departe de voi, să aud despre voi că răm‚neţi tari Ón acelaşi duh, şi că luptaţi cu un suflet pentru credinţa Evangheliei, Astfel, Ón nerăbdarea mea, am trimis să-mi aducă ştiri despre credinţa voastră, de teamă ca nu cumva să vă fi ispitit Ispititorul, şi osteneala noastră să fi fost degeaba.
Выбор основного перевода