Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5
Параллельные места
C‚nd au văzut stăp‚nii roabei că s-a dus nădejdea c‚ştigului lor, au pus m‚na pe Pavel şi pe Sila şi i-au t‚r‚t Ón piaţă Ónaintea fruntaşilor. I-au dat pe m‚na dregătorilor, şi au zis: ÑOamenii aceştia ne tulbură cetatea; sunt nişte Iudei, care vestesc nişte obiceiuri, pe care noi, Romanii nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm.î Norodul s-a ridicat şi el Ómpotriva lor, şi dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei, şi au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat Ón temniţă, şi au dat Ón grijă temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat Ón temniţa dinăuntru, şi le-a băgat picioarele Ón butuci. Pavel şi Sila au trecut prin Amfipoli şi Apolonia, şi au venit Ón Tesalonic, unde era o sinagogă a Iudeilor. Pavel, după obiceiul său, a intrat Ón sinagogă. Trei zile de Sabat a vorbit cu ei din Scripturi, dovedind şi lămurind, că Hristosul trebuia să pătimească şi să Ónvie din morţi. ÑŞi acest Isus, pe care vi-L vestesc euî, zicea el, Ñeste Hristosul.î Unii din ei, şi o mare mulţime de Greci temători de Dumnezeu, şi multe femei de frunte au crezut, şi au trecut de partea lui Pavel şi a lui Sila. Dar Iudeii care nu crezuseră, de pizmă, au luat cu ei nişte oameni fără căpăt‚i din mulţime, au făcut gloată, şi au Óntăr‚tat cetatea. S-au năpustit asupra casei lui Iason, şi căutau pe Pavel şi pe Sila, ca să-i aducă afară la norod. şi să şi duceţi, cum şi faceţi, aceeaşi luptă, pe care aţi văzut-o la mine, şi pe care auziţi că o duc şi acum. Iată la ce lucrez eu, şi mă lupt după lucrarea puterii Lui, care lucrează cu tărie Ón mine. Œn adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sf‚nt şi cu o mare Óndrăzneală. Căci ştiţi că, din dragoste pentru voi am fost aşa printre voi.
Выбор основного перевода