Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5
Параллельные места
Œn al patrulea neam, ea se va Óntoarce aici; căci nelegiuirea Amoriţilor nu şi-a atins Óncă v‚rful.î ÑŞi tu, fiul omului, ascultă: aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu, despre ţara lui Israel: ,Vine sf‚rşitul, vine sf‚rşitul peste cele patru margini ale ţării! Acum vine sf‚rşitul peste tine; Œmi voi trimite m‚nia Ómpotriva ta, te voi judeca după faptele tale. Şi te voi pedepsi pentru toate ur‚ciunile tale. Ochiul Meu va fi fără milă pentru tine, şi nu Mă voi Óndura, ci te voi pedepsi după faptele tale, cu toate că ur‚ciunile tale vor fi Ón mijlocul tău şi ar trebui să te ajute. Şi veţi şti că Eu sunt Domnul.í Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,Iată, vine o nenorocire, o nenorocire nemaipomenită! Vine sf‚rşitul, vine sf‚rşitul; se trezeşte Ómpotriva ta! Iată că a şi venit! După aceste şaizeci şi două de săptăm‚ni, unsul va fi st‚rpit, şi nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni, va nimici cetatea şi sf‚ntul Locaş, şi sf‚rşitul lui va fi ca printr-un potop; este hotăr‚t că războiul va ţine p‚nă la sf‚rşit şi Ómpreună cu el şi pustiirile. El va face un legăm‚nt trainic cu mulţi, timp de o săptăm‚nă, dar la jumătatea săptăm‚nii va face să Ónceteze jertfa şi darul de m‚ncare, şi pe aripa ur‚ciunilor idoleşti va veni unul care pustieşte, p‚nă va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotăr‚t.î Voi dar umpleţi măsura părinţilor voştri! Şerpi, pui de năp‚rci! Cum veţi scăpa de pedeapsa gheenei?
Выбор основного перевода