Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5
Параллельные места
Saul se Ónvoise la uciderea lui Ştefan. Œn ziua aceea, s-a pornit o mare prigonire Ómpotriva Bisericii din Ierusalim. Şi toţi, afară de apostoli, s-au Ómprăştiat prin părţile Iudeii şi ale Samariei. Cam pe aceeaşi vreme, Ómpăratul Irod a pus m‚inile pe unii din Biserică, pentru ca să-i chinuiască; Pavel şi Timotei, robi ai lui Isus Hristos, către toţi sfinţii Ón Hristos Isus, care sunt Ón Filipi, Ómpreună cu episcopii (Sau: priveghetori.) şi diaconii: Pavel, Silvan şi Timotei, către Biserica Tesalonicenilor, care este Ón Dumnezeu, Tatăl nostru, şi Ón Domnul Isus Hristos: De aceea ne lăudăm cu voi Ón Bisericile lui Dumnezeu, pentru statornicia şi credinţa voastră Ón toate prigonirile şi necazurile, pe care le suferiţi.
Выбор основного перевода