Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
Книга Руфь
1 2 3 4
Параллельные места
Także synowa jego, Tamar, urodziła mu Peresa i Zeracha. Wszystkich synów Judy było pięciu. Synowie Peresa: Chesron i Chamul. Synowie Zeracha: Zimri, Etan, Heman, Kalkol i Dara, wszystkich ich pięciu. Synowie Karmiego: Akar, który zatrwożył Izraela z powodu kradzieży rzeczy obłożonych klątwą. Syn Etana: Azariasz. Synowie Chesrona, którzy mu się urodzili: Jerachmeel, Ram i Kelubaj. Ram był ojcem Amminadaba. Amminadab zaś — Nachszona, naczelnika potomków Judy. Nachszon był ojcem Szalmy, a Szalma — Booza. Booz był ojcem Obeda, a Obed — Jessego. Jesse był ojcem: pierworodnego Eliaba, drugiego Abinadaba, trzeciego Szimei, czwartego Netaneela, piątego Raddaja, szóstego Osema, siódmego Dawida. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była /dawna/ żona Uriasza. syna Meleasza, syna Menny, syna Mattata, syna Natana, syna Dawida, syna Jessego, syna Jobeda, syna Booza, syna Sali, syna Naassona, syna Aminadaba, syna Admina, syna Arniego, syna Esroma, syna Faresa, syna Judy,
Книга Руфь
1 2 3 4
Выбор основного перевода