Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
Книга Руфь
1 2 3 4
Параллельные места
A Rachela umarła i została pochowana przy drodze do Efrata, czyli Betlejem. W tym dniu Moab został poniżony pod ręką Izraela i odtąd żył kraj w spokoju przez lat osiemdziesiąt. Penuel był ojcem Gedora, a Ezer — ojcem Chuszy. Oto synowie Chura, pierworodnego Efraty, ojca Betlejem. Przeto [Pan] wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela.
Книга Руфь
1 2 3 4
Выбор основного перевода